Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä:

Nokian Pyry Hockey Oy
Yrittäjäkatu 11
37100 Nokia


Organisaatio toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme organisaation toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.
Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on seuralle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta organisaation toimintaan osallistuviin.

Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita,
joita seura toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä.


Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa
asioissa:


Marja Palonen
Nokian Pyry Hockey Oy
Salvostie 9, 37130 Nokia
laskutus@pyryhockey.com


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET


Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen, organisaation ja jäsenen välisen jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän
oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:


* Jäsenyyksien ylläpito
* Kilpailutoiminnan toteuttaminen (mm. lisenssit/vakuutukset)
* Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
* Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi webbisivut
* Analysointi ja tilastointi
* Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen


KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT, REKISTERIN
TIETOSISÄLTÖ


Organisaatio käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:


* yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
* demografiatiedot, kuten sosiaaliturvatunnus, sukupuoli ja äidinkieli,
* mahdolliset luvat ja suostumukset
* jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja
tilaustiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta
* ottelutilastot, kuten, ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan
liittyvät tilastointitiedot
* palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
* organisaation ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut
asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


* jäseneltä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
* rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä
* evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
* lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA


Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT


Organisaation työntekijät, joiden työtehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on
välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja heidän kanssaan on tehty erillisen salassapito ja tietojenkäsittelysitoumus.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE


Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Organisaatio ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

* Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
* Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:


Nokian Pyry Hockey Oy
Yrittäjäkatu 11
37100 Nokia

tai sähköpostitse osoitteeseen info@pyryhockey.com


Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla
tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.